14 nguyên lý của Toyota – The Toyota Way

Nguyên lý Toyota, the Toyota way, là công thức quản trị/văn hóa đã giúp Toyota trở thành công ty lớn nhất của Nhật Bản. Quá trình xây dựng và phát triển phương thức quản lý này thể hiện tính cách người Nhật Bản và lý giải sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản từ … Tiếp tục đọc 14 nguyên lý của Toyota – The Toyota Way