1 cơ hội hợp tác làm ứng dụng phần mềm

Kỷ niệm về 1 cơ hội hợp tác làm ứng dụng booking không thành công. Đúng ra là dự án chưa hề triển khai. Nhưng cái gì cũng phải bắt đầu từ tièn khả thi trước. Đây là bản mô tả dự án vào giai đoạn giữa, khi tôi lãnh trách nhiệm tổ chức và … Tiếp tục đọc 1 cơ hội hợp tác làm ứng dụng phần mềm